Tags
บ๊ะจ่าง  แรงกระทำ  พริกขิง  องค์กรธุรกิจ  ทิชชู  ลายสับปะรด  เครื่องมือกล  มะพร้าว  Spreadsheet  เผือก  งานกระดาษ  พหูพจน์  ตั๋วแลกเงิน  พาน  ขนมขิง  ยำ  รอตตี้บอย  chart  โปรแกรม PCL  ระบบปฏิบัติการ  โอกาสทางธุรกิจ  เมล็ดทานตะวัน  ภาพดอกไม้  การเลือกคู่  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  CASE Studio  เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง  ยูเจที  การส่องสว่าง  การหักเหแสง  โยเกิร์ต  กุ้ง  ออสซิลโลสโคป  จัดดอกไม้  งานศิลป์  ขนมคุกกี้  ผลไม้  ฟังก์ชัน  ลืมกลืน  กัดกระจก  LAN  เบียร์  ขนมปังกรอบ  แหล่งข้อมูลธุรกิจ  ภาษี  หอยแมลงภู่  ซองโทรศัพท์  คำนวณเลขฐาน  ปมฝรั่งเศส  ค่าเงิน  
download
PDF พิมพ์

จากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี พ.ศ. 2552 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำเนื้อหาสอนวิชาชีพจากวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล มาจัดทำเป็นโครงการระบบ e-Learning เพื่อพัฒนาอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ) โดยนำเนื้อหาวิชาชีพของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ประมาณ 1,300 เรื่อง ได้แก่ วีดิทัศน์ ใบงาน ใบความรู้ มาแปลงเป็นข้อมูลดิจิทัล (digitized data) แล้วจัดเก็บลงบนระบบ eDL-Square โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่อยู่ในชนบทห่างไกลและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสจะได้มีโอกาสศึกษาวิชาชีพที่ตนเองสนใจ แล้วนำไปใช้ประกอบอาชีพได้ ตลอดจนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างน้อย 415 แห่งทั่วประเทศได้นำมาใช้เป็นสื่อเสริมในการจัดการเรียนการสอน เพิ่มทักษะความชำนาญด้านอาชีพให้แก่นักศึกษาด้วย 

 
thank